WIJ! | Brondocument Kieskompas 2020

Posted on Posted in Artikelen

Kieskompas: Valse Tegenstellingen – Dromen zijn Bedrog

Kieskompas uit Amsterdam is een bedrijf dat politieke en maatschappelijke opinies in beeld brengt. Dat doet zij door middel van panel- en opinieonderzoeken en via een online applicatie waarmee kiezers hun eigen politieke opvattingen kunnen vergelijken met de officiële standpunten van politieke partijen.

Kieskompas geeft geen ‘stemadvies’ maar laat de kiezer zien waar hij in het politieke landschap te midden van alle partijen staat.

Het Kieskompas vraagt de kiezers voor elke stelling een positie in te nemen op een 5-puntsschaal:

Helemaal mee eens: als u het totaal en onvoorwaardelijk eens bent met de stelling;

Mee eens: als u het eens bent met de stelling, maar onder bepaalde voorwaarden of beperkingen;

Neutraal: als u het niet eens, maar ook niet oneens bent met de stelling. Het is een beargumenteerde positie waarbij u aangeeft niet naar de ene kant, maar ook niet naar de andere kant te neigen;

Niet mee eens: als u het niet eens bent met de stelling, maar onder bepaalde voorwaarden of beperkingen;

Helemaal niet mee eens: als u het totaal en onvoorwaardelijk niet eens bent met de stelling.

In het leven draait alles om het principe van input leidt tot output. Wat je erin stopt, komt er ook uit mits het een beetje om de positieve dingen in het leven gaat. Aan een dood paard trekken leidt meestal tot weinig maar als je oefent om ergens beter in te worden, dan lukt dit meestal ook.

Een bekend gezegde in de wetenschap is: ‘garbage in, garbage out’. Als je ergens rommel in stopt, dan kun je nog zo’n mooi systeem bouwen maar dan komt er rommel uit. Alles draait dus om de kwaliteit van de stellingen.

Laten we eens naar deze stellingen kijken. Hieronder tref je ze aan. Loop er rustig door heen en dan komen we na de laatste stelling weer bij je terug.

Dit is de link naar de Kieskompas website.

Stelling 1: De gemeente Oisterwijk moet extra geld uittrekken voor gemeenschapshuis Den Domp, ook als daardoor een tekort op de begroting ontstaat

Helemaal niet mee eens

De tijd is aangebroken om dit soort voorzieningen af te stoten en in handen te geven van het bedrijfsleven.

Stelling 2: De gemeente moet geld uittrekken voor een ondernemersloket

Neutraal

Waarom zou de gemeente dit moeten doen? Wat is er mis met de bestaande voorzieningen? Voor welk probleem is dit een oplossing? Hebben ondernemers hierom gevraagd? Zijn er alternatieven voor handen? Zo ja, waarom worden deze niet eerst onderzocht.

Stelling 3: Het aantal intensieve veehouderijen moet worden teruggedrongen

Niet mee eens

De vraag is waarom dit zou moeten gebeuren? Wat het gaat kosten? Wie dat gaat betalen? Wat het precies oplevert en wie daarvan de vruchten plukken.

Stelling 4: Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van de groene ruimtes in steden en dorpen

Niet mee eens

De groene ruimte of landelijk gebied hoeft niet per definitie opgeofferd te worden om meer woningen te bouwen. Of dat wel of niet gebeurt is een politieke keuze. Bovendien moet deze grond dan wel beschikbaar komen. De eigenaren daarvan kunnen niet zo maar door de gemeente worden onteigend. De ervaring leert ook dat dit langjarige trajecten zijn. Extra woningen kunnen ook binnenstedelijk worden ontwikkeld. In dat geval wordt efficiënter omgegaan met de beschikbare vierkante meters. Ook bouwen in de hoogte is een middel om aan de woningbehoefte te voorzien. Het KVL terrein in Oisterwijk is een goed voorbeeld van een binnenstedelijke herontwikkeling.

Lees hier meer uitgebreid onze visie op woningbouw in onze gemeente.

Stelling 5: In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren

Helemaal niet mee eens.

De gemeente heeft tot taak om ervoor te zorgen dat jongerenoverlast tot een minimum wordt beperkt. Het is de primaire taak van het gemeentebestuur om een veilige woonomgeving voor haar inwoners te realiseren. Het politieapparaat staat haar daartoe ten dienste. De vraag is of het organiseren van activiteiten voor jongeren niet als een vorm van symptoombestrijding kan worden gezien? Waarom zou dit een effectiever en efficiënter instrument zijn dan het persoonlijk benaderen van de ouders van deze jongeren en te onderzoeken wat er in de huiselijke omgeving dient te gebeuren om de kinderen van deze ouders tot de gewenste gedragsverandering te brengen. Wat is in deze kwestie oorzaak en gevolg?

Stelling 6: Het moet toegestaan worden om permanent op een recreatiepark te wonen

Helemaal mee eens

Lees in dit artikel ons standpunt over dit onderwerp

Stelling 7: Bij overlast moet het asielzoekerscentrum in Oisterwijk na afloop van het huidige contract (2022) gesloten worden

Mee eens

Overlast maar ook andere redenen kunnen aanleiding zijn om het AZC op termijn te sluiten. Een van die redenen is dat de gemeente Oisterwijk en haar inwoners zich op het standpunt stellen dat zij aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voldaan en graag andere gemeenten de gelegenheid willen geven om zich op deze manier voor de samenleving in te zetten.

Lees hier ons standpunt over de herbestemming van het AZC

Stelling 8: Oisterwijk moet meer samenwerken met omliggende gemeenten, ook als daardoor de eigen invloed afneemt

Helemaal niet mee eens.

De gemeente Oisterwijk heeft er belang bij om zoveel als mogelijk zelf haar koers te bepalen in plaats van haar autonomie weg te geven aan externe autoriteiten.

Lees ons standpunt daarover

Stelling 9: Supermarkten moeten geweerd worden van bedrijventerreinen aan de randen van de dorpen

Helemaal niet mee eens

Overal in de wereld zie je supermarkten (en andere retailbedrijven) die buiten het stadscentrum zijn gevestigd. Blijkbaar voorziet dit in een behoefte van zowel consumenten als bedrijven en blijkbaar past dit ook in gemeentelijk beleid om stadscentra te ontlasten van verkeersbewegingen en parkeerproblematiek. Waarom zou de gemeente Oisterwijk zich tegen deze ontwikkeling verzetten? Wie profiteert daarvan en wie is hiervan de dupe en waarom is dat redelijk?

Stelling 10: Fietsers moeten altijd prioriteit krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer.

Niet mee eens

Waarom zou dit moeten? Voor welk probleem is dit een oplossing?

Stelling 11: Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst, ook al is er dan minder landbouwgrond

Niet mee eens

Net als windmolens staan de productie- en plaatsingskosten van zonnepanelen, de daaraan verbonden subsidies, niet in verhouding tot het rendement en de kosten verbonden aan reparaties en afvalverwerking daarvan in de toekomst.

In deze column legt Ronald Plasterk dit standput uit.

Stelling 12: De gemeente Oisterwijk moet zelf meer regie gaan voeren op de zorgverlening, in plaats van alleen zorg in te kopen.

Niet mee eens

Waarom zou de gemeente dit doen? Voor welk probleem is dit een oplossing? Waarom werkt het huidige systeem niet? Dit doorkruist regionaal en landelijk beleid. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden leiden ertoe dat er meer inkoopkracht bij gemeenten ontstaat en er juist inkoopvoordelen kunnen worden behaald. Het is aan het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat de mensen die bij deze samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor inkoop hun werk effectief en kosten efficiënt doen.

Stelling 13: Elk nieuwbouwproject moet voor 35% uit sociale huur- en koopwoningen bestaan

Niet mee eens

In dit artikel vind je ons standpunt over woningbouw.

Stelling 14: Bij een tekort kan de gemeente beter bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen

Helemaal mee eens

Het gemeentebestuur heeft de morele, maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid om de financiële huishouding van de gemeente op orde te hebben en te houden door inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te laten zijn. Als er meer wordt uitgegeven dan ontvangen, dan behoort het gemeentebestuur op zoek te gaan naar bezuinigingen in de uitgaven. Doet zij dat niet, dan maakt het bestuur zich schuldig aan wanbeleid. Het feit dat een gemeentebestuur inwoners kan verplichten meer belastingen aan haar af te dragen, betekent niet dat dit het gemeentebestuur ontslaat om haar financiële zaken op orde te hebben en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de rekening bij haar inwoners wordt gelegd. Dat is immers de weg van de minste weerstand.

Dit is ons standpunt over het realiseren van een effectievere overheidsorganisatie.

Stelling 15: De gemeente moet meer geld uittrekken voor kunst en cultuur

Helemaal niet mee eens

Waaruit blijkt dat de gemeente onvoldoende geld uitgeeft aan kunst en cultuur? Voor welk probleem is dit een oplossing? Om hoeveel extra geld zou het dan gaan en wat is de opbrengst, het rendement daarvan? Wie gaat dat beoordelen? Waar in de begroting wordt hiervoor ruimte gevonden? Wat zijn alternatieve strategieën?

Stelling 16: Elke wijk krijgt een wijkraad met budget waar ze zelf over mogen beslissen

Helemaal mee eens.

Lees onze vier principes

Stelling 17: De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen om hun eigen woning duurzaam te maken

Helemaal niet mee eens

Waarom zou de gemeente dit moeten doen? Welk probleem lost dat op? Wat gaat het kosten? Hoe worden deze kosten gedekt? Wat levert het op? Het is de primaire verantwoordelijkheid van eigenaren van woningen zelf om hun woning te verduurzamen. Zij plukken de vruchten daarvan. Het is immers hun woning niet de woning van de gemeente.

Stelling 18: De regels voor het organiseren van evenementen moeten versoepeld worden, ook als dat tot meer overlast kan leiden

Helemaal mee eens

De vraag is of meer evenementen leidt tot meer overlast? Over welke evenementen gaat het? Tot wat voor soort overlast kan het leiden, waar en in welke mate?

Stelling 19: Alle boerenbedrijven in Oisterwijk moeten biologisch worden

Helemaal niet mee eens

Waarom zou dat moeten? Welk probleem wordt hiermee opgelost? Wat gaat het kosten? Wie gaat dat betalen? Wat is biologisch? Sinds wanneer is het aan een gemeentebestuur om te bepalen hoe een agrariër zijn bedrijf voert? In het Nederland van nu is het nog zo dat een agrariër zelf bepaalt hoe en waarmee hij zijn geld verdient. Dat kan door juist wel of geen biologische producten te verbouwen. De gemeente heeft daarin geen zeggenschap. Als een kritische massa aan consumenten het belangrijk vindt om biologische producten te eten, dan zal er vanzelf een verschuiving in die richting plaats gaan vinden. In die ontwikkeling heeft de overheid geen sturende rol.

Dit is het artikel met ons standpunt over de agrarische sector.

Stelling 20: Om kosten te besparen moet zorg waar mogelijk door vrijwilligers en mantelzorgers uit het eigen netwerk worden uitgevoerd

Helemaal mee eens

Zelfredzaamheid is een belangrijk aspect in een financieel houdbaar sociaal domein.

Dit is onze visie over de ontwikkelingen in het Sociale Domein.

Stelling 21: De gemeente moet meer geld investeren in het aantrekkelijker maken van de gemeente voor toeristen

Helemaal niet mee eens

Waaruit blijkt dat de gemeente haar taak verzaakt om de gemeente Oisterwijk aantrekkelijk te maken voor toeristen? Welke onderzoeken en rapporten liggen daaraan ten grondslag? Wat zou er moeten gebeuren wat nu niet het geval is? Waaraan wordt het huidig budget besteed en waarom is dat niet effectief? Om hoeveel geld zou het dan gaan? Waaruit blijkt dat deze extra besteding tot het gewenste resultaat leidt? Wat zou dat resultaat moeten zijn.? Hoe wordt dat gemeten en door wie?

Stelling 22: De gemeente moet meer woningbouw in het buitengebied toestaan

Neutraal

De vraag is in welke mate de gemeente momenteel woningbouw in het buitengebied toestaat? Waarom dat te weinig is? Waarop dat te weinig is gebaseerd? Welk regelkader daarop van toepassing is? En in welke mate dan waar in het buitengebied woningbouw zou kunnen worden ontwikkeld en waarom juist daar?

Stelling 23: Grootschalige veranderingen in de wijk mogen alleen doorgaan als bewoners hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven

Helemaal mee eens

Burgerparticipatie is een belangrijk instrument om ontwikkelingen binnen een gemeente met draagkracht vorm en inhoud te geven.

Lees onze vier principes

Stelling 24: In het buitengebied mogen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd, ook al gaat dan ten kosten van landbouwgrond

Neutraal

Het is vanzelfsprekend alleen zinvol nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen als daar concrete behoefte aan bestaat. Waaruit blijkt dit? Hoe groot is die behoefte? Welke type bedrijven zijn geïnteresseerd om zich in Oisterwijk te vestigen en waarom? Welk buitengebied zou daarvoor in aanmerking komen? Wat zijn de alternatieven?

Stelling 25: De gemeente moet extra geld uittrekken voor voorlichting over alcohol en drugs aan jongeren

Helemaal niet mee eens

Waarom zou de gemeente dit moeten doen? Waarom is het huidig budget onvoldoende? Voor welk probleem is dit een oplossing? Wat is het beoogde effect van deze extra middelen?

Stelling 26: De gemeente moet extra geld uittrekken voor de ontwikkeling van Sportpark Stokeind, ook als de lokale belastingen hierdoor stijgen

Niet mee eens.

Niet duidelijk is waarom de ontwikkeling van dit Sportpark een hoge prioriteit heeft. Welke ontwikkeling zou daar tot stand moeten komen? Wat gaat dat kosten en hoe wordt in de begroting daarvan dekking gevonden?

Stelling 27: Er mogen geen nieuwe windmolens in Oisterwijk komen

Helemaal mee eens

Om Ronald Plasterk te citeren: “Ze zijn afschuwelijk lelijk en tasten de Nederlandse natuur aan, het wordt eindeloos gezeul met reparaties, over tien jaar enorme berg afval, het levert als je alle aanmaakkosten meerekent relatief weinig energie op, en als het niet waait (of te hard) heb je er niets aan.”

Lees over dit onderwerp dit artikel.

Stelling 28: Het centrum van Oisterwijk (De Lind) moet autovrij worden

Neutraal

Waarom zou dit moeten? Voor welk probleem is dit een oplossing? Wat gaat het kosten? Wie gaat het betalen? Wat vinden de winkeliers er zelf van?

Stelling 29: Openluchtzwembad Staalbergven moet koste van kost behouden blijven

Helemaal niet mee eens

Het zou mooi zijn als dit openluchtbad voor de inwoners van Oisterwijk en de recreanten behouden zou blijven maar niet meer ten koste van de gemeentelijke begroting. De vraag is of de tijd niet is aangebroken om de exploitatie in handen te geven van private partijen. De gemeente als ondernemer werkt niet meer. Anno 2020 zijn er talrijke voorbeelden dat dit soort voorzieningen met succes door gemeentebesturen in handen zijn gegeven van private partijen. Dat vertrouwen mag in de gemeente Oisterwijk ook bestaan. Aan draagkracht, ondernemerschap en creativiteit ontbreekt het de inwoners en ondernemers in Oisterwijk niet.

Lees hier meer over ons standpunt over dit onderwerp.

Dit zijn de stellingen waarop je in het Kieskompas antwoord kan geven om te bepalen welke partij het dichtste bij jouw eigen opvattingen zit. Is je iets opgevallen aan de formulering van deze stellingen? Klopt het dat je in elke stelling het woord ‘moet’, ‘moeten, ‘mogen’, ‘mogen geen’, ‘ook als’ tegenkomt?

Dit is de manier waarop Kieskompas haar werk doet. Het is de methodiek die zij gebruikt om een tegenstelling te creëren. Want alleen als er een (schijnbare) tegenstelling is valt er iets te kiezen. Want daar draait het in de huidige politieke cultuur steeds om.

Zo staat mevrouw Kaag, de lijsttrekker van D’66, voor ‘verbinding’ door ‘uit te sluiten’. Zij wil zich met iedereen verbinden behalve met (de kiezers van) partijen, zoals PVV of Forum voor Democratie omdat de standpunten van deze partijen haar niet aanstaan. Mevrouw Kaag gelooft er in ‘een beetje zwanger’ te kunnen zijn.

Verbinden doe je met iedereen of met niemand. Het is in dit geval ‘all in or all out’.

Als je inhoudelijk naar de stellingen kijkt, dan kom je veel valse tegenstellingen tegen: meer woningen ten koste van groene ruimtes stelling #11 over  meer zonnepanelen ten kosten van landbouwgrond, #10 over voorrang fietsers, #1 over Den Domp en #8 over gemeentelijke autonomie.

De tegenstelling is vals omdat de doelstelling ook op andere manieren kan worden bereikt. Er bestaan alternatieve oplossingen.

Daarnaast zie je veel stellingen waarop volgens ons maar één antwoord mogelijk is: voor welk probleem is dit een oplossing? Kijk bijvoorbeeld naar stelling #13 sociale woningbouw, #21 over meer geld voor toerisme, #15 over meer geld voor kunst en cultuur, #25 over meer geld voor voorlichting over alcohol en drugs.

Andere stellingen vallen in de categorie ‘Dromen zijn Bedrog’. Dat is een Nederlands gezegde waarmee wordt bedoeld dat je van de realiteit moet uitgaan omdat dromen niet echt zijn. Goede voorbeelden daarvan zijn stelling #1 over 13% sociale huurwoningen, #17 over verduurzaming woningen, #12 over meer regie in zorgverlening

Kortom, over Kieskompas en over de stellingen die in het kader van de verkiezingen in de gemeente Oisterwijk aan de kiezers worden voorgelegd, kun je vanuit intellectueel oogpunt een aantal kanttekeningen plaatsen. Er worden heel veel losse flodders op je afgeschoten. Veel stellingen gaan om issues die in meer of mindere mate in onze gemeenschap spelen, maar waar bestuurlijk nooit en te nimmer met een eendimensionale blik naar mag worden gekeken.

Een goed bestuurder behoort alle feiten, omstandigheden, alternatieven en belangen te kennen en mee te wegen om te kunnen komen tot een in redelijkheid genomen besluit. Meerdimensionaliteit waarborgt de kwaliteit van beleid en bestuur.

WIJ! Oisterwijk staat voor deze multidimensionale blik. Het is nutteloos om allerlei dingen te roepen die nergens op zijn gebaseerd of die je niet waar kan maken. Dat voegt geen enkele waarde toe en is tijdverspilling. Werkelijke waarde voeg je toe door in de actie te komen, door zaken voor elkaar te krijgen en door alles en iedereen te verbinden aan het resultaat. Door gemeenschapszin te creëren. Het gaat op gemeentelijk niveau niet om de tegenstelling tussen wij tegen zij maar om wij samen in actie.

Oisterwijk, 26 oktober 2020

 

Volg ons op

49 thoughts on “WIJ! | Brondocument Kieskompas 2020

 1. Do you mind if I quote a couple of your articles as
  long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the exact same area of interest as yours and my users would genuinely
  benefit from some of the information you present here. Please let me
  know if this okay with you. Thanks!

 2. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 3. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours as of late, but I never discovered any attention-grabbing
  article like yours. It is pretty price enough for me.

  In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the net will probably be much more useful than ever
  before.

 4. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to
  browse your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

 5. I was suggested this web site via my cousin. I’m not positive whether or not this publish is written by him as no one else understand
  such exact about my trouble. You’re incredible! Thank you!

 6. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
  topic but I had to tell someone!

 7. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
  up all over the web without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off?
  I’d really appreciate it. quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 8. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand
  out. Please let me know where you got your theme. With thanks

 9. Appreciating the dedication you put into your site and detailed
  information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information.
  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your
  RSS feeds to my Google account.

 10. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info much.

  I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 11. I blog often and I genuinely thank you for your
  content. This article has truly peaked my interest.

  I’m going to bookmark your website and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed as well.

 12. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers
  made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 13. Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew
  of any forums that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of community where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 14. Hi there just wanted to give you a quick heads up
  and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different internet browsers and both show the
  same outcome.

 15. Your style is so unique in comparison to other people
  I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this page.

 16. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or
  something. I think that you could do with a few pics to drive the message home
  a bit, but other than that, this is great blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

  Also visit my page raycon

 17. After looking over a number of the articles on your blog, I seriously appreciate
  your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well
  and tell me your opinion.

 18. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been conducting
  a little research on this. And he in fact ordered me dinner
  simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this
  topic here on your web page.

 19. Hi! I understand this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does building a well-established website like yours
  require a massive amount work? I am completely new to blogging
  however I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring
  bloggers. Appreciate it!

 20. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate
  you spending some time and effort to put this content together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.

  But so what, it was still worth it!

  Here is my webpage :: special

 21. Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Appreciate it!

Laat een antwoord achter aan http://bit.ly/3u8crxJ Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *